تحلیل برتر (بررسی صنعت دارو و اثرات حذف ارز4200 بر این صنعت)