تحلیل برتر (تأمین مالی از طریق بورس با تأکید بر انتشار اوراق بدهی)