تحلیل برتر (وضعیت فعلی و چشم‌انداز بازار اوراق مشتقه)