تحلیل برتر (سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و ارزیابی عملکرد مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری)