تحلیل برتر (اهمیت تحلیل و نکات مورد توجه در تحلیل شرکت‌ها)