تحلیل برتر (شرایط شرکت در انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی)