تحلیل برتر (عرضه اوراق، دامنه نوسان و تصمیمات لازم برای برون از وضعیت رکود فعلی بورس)