تحلیل برتر (بررسی روند عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه تا انتهای سال)