تحلیل برتر (بررسی تراز عرضه و تقاضای گاز طبیعی (متان) در افق 1404- بخش دوم)