سهام خزانه ابزاری در اختیار ناشران برای حمایت از سهام