تحلیل برتر (آشنایی با ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه-بخش پنجم)