تحلیل برتر (بررسی فاکتورهایی که نشان از ارزندگی بازار سهام دارد)