تحلیل برتر (تأثیر روانشناسی بر تصمیم‌گیری بر بازار سرمایه)