تحلیل برتر (فروش اوراق دولتی  و تبعات مثبت و منفی آن از نگاه بازار سرمایه)