مشکلات زیرساختی دلیل خروج نقدینگی از بورس نیست(بعلاوه ویدئو)