گزارشی از گروه تحلیلی شرکت سبدگردان نوویرا در خصوص نرخ بهره تعادلی