تحلیل برتر(بررسی تراز عرضه و تقاضای گاز طبیعی (متان) در افق 1404)