تحلیل برتر (مقررات حقوقی پرداخت سود مجمع توسط ناشران)