تحلیل برتر (سهامداران حقوق تضییع شده خود را از کجا و چگونه مطالبه نمایند؟)