تحلیل برتر (تأثیر توافقات هسته‌ئی بر بازار سرمایه)