تحلیل برتر (استراتژی بهینه معاملاتی برای وضعیت فعلی بازار)