مقررات اولیه تأسیس و راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی