با حضور كارشناسان ارشد بازار سرمايه، بيانيه 25 پژوهشگر مالی و اقتصادی در خصوص اوضاع بورس، بررسی شد