گزارش بازار- بیست و پنجم اردیبهشت هزار و چهارصد و یک